1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „По-компетентни и мотивирани служители на Община Братя Даскалови”, договор № М13-22-154/20.08.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 29.07.2015 г. (сряда) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

ПОКАНА
за ЗАКЛЮЧИТЕЛНА пресконференция

Уважаеми дами и господа,

Община Братя Даскалови Ви кани на пресконференция за обявяване приключването на дейностите по проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучение на служителите”, договор № 13-22-67/09.01.2014 г. по Оперативна програма "Административен капацитет" съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.

Пресконференцията ще се състои на 26.09.2014 г. (петък) от 11:00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55.

Очакваме Ви!

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

press07042014ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ


На 07.04.2014 г. (понеделник) от 15:30 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, ул. „Септемврийци” №55, се проведе заключителната пресконференция за оповестяване на приключването на проект ”Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, договор № А12-22-23/09.04.2013г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд. 


В рамките на събитието бяха представени изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта, насочени към повишаване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация Братя Даскалови и подобряване на работата на служителите с цел функционирането на една по-ефективна администрация.

Участие в пресконференцията взеха официални лица, служители от общинската администрация, журналисти от регионалните медии, както и заинтересовани граждани.

press11042014На 11.04.2014 г. (петък) от 11:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Братя Даскалови се проведе пресконференция за стартирането на проект „Община Братя Даскалови с ефективна и успешна общинска администрация чрез обучения на служителите” по Оперативна програма Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.

Пресконференцията бе открита от г-н Стоян Вълчев – зам.кмет на Община Братя Даскалови. Участие в събитието взеха екипът по управление на проекта, както и г-н Росен Иванов – Директор Дирекция „УТИСПП” в Общинска администрация Братя Даскалови, които подробно изложиха целите, дейностите, бюджета и резултатите залегнали в проекта. На пресконференцията присъстваха и представители на Общинска администрация Братя Даскалови, жители на село Братя Даскалови и гости от съседните села на Общината.

 Цели на проекта:

Обща цел:

Повишаване на капацитета и подобряване на компетентността на общинските служители от община Братя Даскалови за постигане на лична и екипна ефективност при изпълнение  на професионалните задължения

Специфични цели:

    Укрепване на капацитета на Общинската администрация за по-добро управление и по-качествено административно обслужване
    Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от общинска администрация Братя Даскалови

Целева(и) група(и):

Служители на общинската администрация Братя Даскалови, кметове и кметски наместници

Основни дейности:

Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 2 –  Провеждане на обучения в Института по публична администрация
Дейност 3 – Провеждане на обучение: „Е-правителство. Как да станем част от него”.  
Дейност 4 - Обучения за придобиване на ключови компетенции   
Дейност 5 – Дейности за информация и публичност

Проектът е на стойност 85 064,85 лева. Периодът на изпълнение на проекта е 9 месеца (в срок до 09.10.2014 г.).

Очакваните резултати по настоящото проектно предложение се явяват естествено допълнение и продължение на очаквания ефект от изпълнение на заложените в проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в администрацията чрез участия в обучения” по ОПАК бюджетна линия BG051РО002/12/2.2.-07 дейности, свързани с подобряване на административното обслужване. Ръководството на общината има за цел да използва резултатите от предходния проект като основа, на която да стъпи изпълнението на дейностите по настоящото проектно предложение, като по този начин се създава и устойчивост на публичните инвестиции със средства от фондовете на ЕС

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от името на изпълнителя и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

1EU                          1opaklogo                                        1logoЕSF

snkomp1ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Като  бенефициент по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд, Общинска администрация Братя Даскалови, успешно приключи по-голямата част от дейностите по проекта, насочени към повишаване на квалификацията и мотивацията на общинските служители.
В рамките на дейността служители на експертни позиции да преминаха следните 4 обучения:

•    Организиране и провеждане на обучение на тема „Компютърна грамотност”
•    Организиране и провеждане на обучение на тема ”Общуване и работа с трудни клиенти”
•    Организиране и провеждане на обучение на тема „Стрес на работното място и техники за справяне със стреса”
•    Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения”

За изпълнители на обученията бяха избрани фирми притежаващи дългогодишен опит в провеждането на подобен тип обучения.
Организираните обучения постигнаха заложените цели: да обучат служителите на ключови компетенции, които да повишат професионалните им качества и допринесат за ефективността при тяхната работа.