Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Заповед № РД-01-748/02.09.2021 г.


Заповед № РД-01-743/31.08.2021 г.

Заповед № РД-01-712/19.08.2021 г.
PDF файл, 537,5 KB, качен на 19.08.2021


Заповед № РД-01-647/29.07.2021 г.
PDF файл, 551,0 KB, качен на 29.07.2021


Заповед № РД-01-646/29.07.2021 г.
PDF файл, 759,2 KB, качен на 29.07.2021

Заповед № РД 457/26.10.2020 г. - Тук!

Заповед № РД 455/26.10.2020 г. - Тук!

 

ЗАПОВЕД 

№ РД – 212/21.04.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с т. III от Заповед № РД-01-194/30.03.2021 г. на министъра на здравеопазването и във връзка с установената заболеваемост от COVID – 19 сред служителите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  1. Да се преустанови дейността на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови за периода 22.04.2021 г. – 04.05.2021 г.

2. Служителите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови да ползват платен годишен отпуск за периода 22.04.2021 г. – 04.05.2021 г.

3. Да бъде извършена крайна дезинфекция в сградата на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови.

4. Кметовете и кметските наместници в населените места, обслужвани от ДСП с. Братя Даскалови, да предоставят в Община Братя Даскалови информация за броя на потребителите, желаещи да получат консервирана храна.

5. Кметовете и кметските наместници в населените места, обслужвани от ДСП с. Братя Даскалови, да създадат организация за предоставянето на консервираната храна на потребителите.

6. Приготвянето на обяд и следобедна закуска за нуждите на ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови да се възложи на ДГ „Буратино” с. Черна гора.

7. Превозването на приготвената храна до ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови да се извършва с транспорт  на Училищен стол с. Оризово.

            Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани служители за сведение и изпълнение и да се публикува на интернет страницата на Общината.

            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Емил Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови.

 

 

ИВАН ТАНЕВ: /п/

Кмет на Община Братя Даскалови

Цялата заповед може да прочетете - ТУК !!!