Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Детска градина „Боряна”с. Партизанин стартира изпълнение на Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”/ АПСПО/ на 16.10.2019 г. с ръководител Веселина Иванова Вътева- учител в ДГ „Боряна”.

    Работи се по Дейност 1: Провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи.

    Групата е от 5 деца на възраст от пет и шест години.

    Основната цел на обучението- Подкрепа на децата от уязвими групи за социализация, предоставяне на допълнително обучение по български език за деца билингви, достъп до качествено образование, готовност за постъпване в училище.

    От месец февруари 2020 г. на 12 деца се изплащат дължимите такси за посещение на детската градина за сметка на Проекта, а от месец март още на 4 деца- общо 16 деца.