Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

 

Проектът предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен от български майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина, като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

ДГ „Детелина“ стартира изпълнението на проекта от 15.10.2019 г., като  работи по Дейност 1: Организиране и провеждане на допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи. Бяха създадени две групи деца - едната група включва 5 деца на възраст 6 г. с ръководител ст. учител Галина Делчева,  другата група също е с 5 деца на възраст 5 г. и е с ръководител ст. учител  Добринка Минкова. Основната  цел на обучението  е предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език,  като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците.

От месец февруари 2020 г. на 47 деца се изплащат дължимите такси за посещение на детската градина за сметка на проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“.

 

 

                                                             

1.    Правно основание за предоставянето на административната услуга/ издаването на индивидуалния административен акт/

а/ Закон за предучилищното и училищно образование- чл. 72

б/ Наредба за предучилищното образование- чл.36

      2.      Орган, който предоставя административната услуга/ издава индивидуалния административен акт/

а/ Директорът на ДГ „Детелина”

      3.      Процедура по предоставяне на административната услуга/ издаване на индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи/

а/ За издаване на Удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина, извършващо задължително предучилищно образование, не е необходимо заявяване. Издава се на всички деца, завършили задължително по ЗПУО обучение.

      4.      Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне на услугата и интернет адрес, на който се предоставя.

Услугата не се предоставя по електронен път.

      5.      Срок на действие на документа:

Безсрочен.

      6.      Такси или цени:

Не се дължат

      7.      Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

Регионално управление на образованието

Министерство на образованието и науката    

      8.      Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Отказът се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния съд.

      9.      Електронен адрес за предложения във връзка с услугата

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

     10  Начини на получаване на резултата от услугата

       Лично от родител/ настойник/

Заявление за преместване - ТУК!