Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

От: "УНИ Енерджи" ЕООД

Цялото предложение може да прочетете - ТУК!

Целия протокол може да прочетете - ТУК!

Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал. 3, т.1  от Закона за водите обявяваме:

 СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - Река Омуровска, представляваща ПИ с идентификатор 47665.47.628 с начин на трайно ползване - "водно течение, река", държавна публична собственост, поречие на река Марица, която е част от водно тяло с код BG3МА300R063 - "Река Омуровска река горно течение, Новоселска река, Кашладере и село Съединение", с цел  заустване на производствени отпадъчни води (от охлаждане, измиване на технологично оборудване, съдове и работни помещения) след тристъпално пречиствателно съоръжение от експлоатация на съществуващ обект "Дестилерия за преработка на етерично-маслени суровини/розоварна", находящ се в УПИ II, кв.57 на село Медово, община Братя Даскалови, област Стара Загора 

Съобщението може да видите ТУК 

Съгласно разпоредбите на чл.62а, ал. 3, т.1 от Закона за водите обявяваме:

 

СЪОБЩЕНИЕ за публично обявяване за откриване на процедура за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения - два тръбни кладенеца, изградени на територията на УПИ II, кв.57 на село Медово, община Братя Даскалови, област Стара Загора, с цел на заявеното водовземане - Промишлено водоснабдяване. 

 

Съобщението може да видит ТУК!