Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение 

    В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: "Изграждане на локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гара Оризово" в поземлен имот с идентификатор 53850.81.2, землище на с.Оризово, общ. Братя Даскалови, подадено от ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА".

    

    Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж ТУК!

 

О  Б  Я  В  Я  В  А  М  :

 

      Процедура по провеждане на :

  I.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години

 ІІ. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти

    А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 22.04.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

    Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

     1. заявление за участие по образец;

     2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;

     3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;

     4. Удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ

     5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

     В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

   Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 22.04.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

    Д. Търгът ще се проведе на 26.04.2021 г. от 09:30 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

  Е. В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

    Ж. Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

     З. Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

  И.Договорите за отдаваните под аренда имоти описани в точка І, влизат в сила от 01.10.2021г.

Цялата обява може да прочетете - ТУК!

Списък - Мери и пасища за индивидуално ползване 2021/2022 стоп.година

За повече информация, с.Братя Даскалови, ул. Септемврийци 55, ет.2, Георги Илев тел .: 088 555 8605

Целия протокол може да прочетете - ТУК!