Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

В Общинска администрация Братя Даскалови постъпи Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение: "Производство на каучукови плочки ново производство по метода на горещо пресоване" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП 19" ЕООД.

           

            Днес, 29.12.2020 г., на основание  чл. 6, ал. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Братя Даскалови осигурява обществен достъп до информацията за период от 14 дни за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС (информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС) за инвестиционно предложение:

Производство на каучукови плочки ново производство по метода на горещо пресоване" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП 19" ЕООД.

 

            Информацията се намира в дирекция „УТИСПП", ст. 8, в сградата на Община Братя Даскалови. 

            Становищата могат да се представят на адреса на Община Братя Даскалови  (ул. „Септемврийци 55, с. Братя Даскалови п.к. 6250) и/или по електронна поща  на адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

            Краен срок за изразяване на писмени становища от заинтересувани лица - 12.01.2021 г.

 

Приложение: -  Виж тук!!!

1. Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС;

2.  Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

О Б Я В А

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение

 

    В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за:

"Външно ел.захранване с кабели Cp.H. 20kV, и  нов трафопост тип БКТП 1х400 (800) kVA 20/0,4kV на ТЪРГОВСКИ КРАЙПЪТЕН КОМПЛЕКС - БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С АГСС, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА, ПАРКИНГ, с местонахождение с. Оризово, имот: ПИ53850.72.262, ЕКАТТЕ:53850".

     Уведомление за инвестиционно предложение е подадено от "ГРИФОН ПРОПЪРТИС" АД, със седалище: гр. Ловеч и адрес на управление: ул. Търговска №12, с ЕИК 205451494, представлявано от Калоян Енчев.

    Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж тук!!!

 

 

Относно: Уведомление за инвестиционно предложение  

 В Общинска администрация Братя Даскалови е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за: "Производство на каучукови плочки" в сграда с идентификатор 55484.55.4.1 по кадастралната карта на с.Партизанин, общ. Братя Даскалови от "ТМ ГРУП" ЕООД.

 Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЯВЯВАМ горепосоченото инвестиционно предложение. Виж ТУК!!