Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Община Братя Даскалови на основание Решение № 95, 96, 99, 100, 102, 103 по Протокол № 8/27.04.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и Решение № 119, 120, 121, 122, 123 по Протокол № 9/28.05.2012 г. на Общински съвет Братя Даскалови и Заповед № РД-216/14.06.2012 г. на Кмета на Община Братя Даскалови открива процедура по провеждане на търг.

Търгът ще се проведе на 03.07.2012 г. и 10.07.2012 г. от 10.30 ч. в сградата на общинска администрация Братя Даскалови. Повече подробности относно имотите, които ще се отдават под наем, и тези които ще се продават, както и условията за участие в търга може да прочетете ТУК.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 1, т. 5 от Наредбата за упражняване на правата на собственост на Община Братя Даскалови и търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на Община Братя Даскалови в граждански сдружения и в сдружения с нестопанска цел, Общински съвет Братя Даскалови обявява:

* Конкурс за възлагане управлението на търговско дружество със 100% общинско участие "Тържище с. Плодовитово" ЕООД.