Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Общинска администрация на община Братя Даскалови съгласно разпоредбите на чл.124”б”, ал.2 от ЗУТ, с настоящото обявява Решение № 209 от 31.05.2021 на Общински съвет – Братя Даскалови

Цялото Обявление може да прочетете - ТУК!

ОБЯВА

  

    Основно училище „Д-р Петър Берон“ с. Мирово, община Братя Даскалови на основание Заповед №241/01.06.2021 г.

 

О  Т  К  Р И  В  А

 Процедура по провеждане на:

І. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на:

   1.Част от поземлен имот с идентификатор 48372.86.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-370/07.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземлен имот – няма данни за изменение, адрес на поземленият имот: местност ТОХЧЕВ ВЪРБАЛАК,  площ 35000 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята: 4, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 086004, съседи: 48372.86.164, 48372.86.160, 48372.86.3, при първоначална тръжна цена от 840,00 лв. за целият имот. Имотът се отдава под наем  за срок от 1  стопанска година.

 Търгът ще се проведе на 29.06.2021 г. от 09,30 часа в сградата на Община Братя Даскалови.

А. Депозит за участие в търга в размер на 30 % от първоначалната тръжна цена се внася до   12.00 ч. на 25.06.2021 г. по банковата сметка на училището:

 Банкова сметка

ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово

БУЛСТАТ    000803091

Банка УК Булбанк АД

BIC    UNCRBGSF

IBAN   BG08 UNCR 7000 3321 9067 40

Б. Необходими документи за участие в търга: Заявление за участие по образец; Квитанция за внесен депозит за участие в процедурата; Удостоверение за липса на задължения към Община Братя Даскалови; Нотариално заверено пълномощно, когато лицето се представлява в търга, чрез пълномощник; Декларация по ТЗ образец.

За участници – чужденци, подадените документи следва да бъдат легализирани. Документи за участие се подават в непрозрачен, запечатан плик, адресиран  с името на участника в процедурата и предмета на търга до   12.00 ч. на 25.06.2021 г. в  ОУ „ Д-р Петър Берон ”с. Мирово, община Братя Даскалови.

В. Спечелилият търга внася наемната вноска за стопанската 2021/2022 г. при сключване на договора.

Г. При неявяване на кандидати повторният търг ще се проведе на 06.07.2021 г. от 09.30 ч. на същото място и при същите условия. Документи за участие в търга и внесен депозит ще се приемат до 05.07.2021 г. 12.00 ч. в ОУ „ Д-р Петър Берон ” с. Мирово, община Братя Даскалови.

Д. В 14-дневи срок след изтичане на срока за обжалване на заповедта за спечелилият търга участник – класиран на първо място се сключва договор. Дължимата наемна вноска за стопанската 2021/2022 г. се заплаща  по банковата сметка в срок до 7/седем/ дни от сключване на договора.

Е. До участие в търга, ще се допускат кандидати, които:

 1. Нямат задължения към ОУ „Д-р Петър Берон” с. Мирово, община Братя Даскалови;

        2. През последните 3 /три/ години не са прекратявали предсрочно договори за наем / аренда с ОУ „ Д-Р Петър Берон ” с. Мирово , община Братя Даскалови;

Ж. Не се отдават под наем и аренда свободни земеделски земи на лица, които  имат задължения по предходни договори за наем и аренда на земеделска земя, собственост на ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Мирово.

З. Договорът за  наем влиза в сила от 01.10.2021 г.

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 266/ 20.05.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови,

 

О  Б  Я  В  Я  В  А :

 

      Процедура по провеждане на :

 I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на  останалите след разпределение по чл.37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ общински мери, пасища и ливади за срок от една стопанска / 2021-2022 / година както следва:

      А. Депозит за участие в търга в размер  на 30% от първоначалната тръжна годишна вноска по т.І се внася до 12:00 ч. на 10 юни 2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455

     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

      Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

 1. заявление за участие по образец;
 2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
 3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
 4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
 5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 15:00 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

      Е. Право да участват в търга имат само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни, като чрез търга могат да се наемат допълнителни площи, независимо от площите, които са им разпределени по определената норма.

      Ж. В 14-дневен срок след изтичане на срока на обжалване на заповедта за определяне на спечелилия търга участник - класиран на първо място сключва договор и изплаща изцяло в брой или по банков път в 7-дневен срок от сключване на договора една годишна наемна вноска.

      З. Договорите на спечелилите участници в търга ще влязат в  сила от 01.10.2021 година за една стопанска година.

      И. До участие в търга ще се допускат кандидати, които нямат задължения към община Братя Даскалови.

Цялата обява може да прочетете- ТУК!

Община Братя Даскалови на основание Заповед № РД - 265/ 20.05.2021 г. на Кмета на Община Братя Даскалови,

 О  Б  Я  В  Я  В  А :

       Процедура по провеждане на :

 I. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под аренда за срок 20 стопански години:

II. Публичен търг за отдаване под наем за срок от 10 години на имоти:

А. Депозит за участие в търга в размер на 30% от първоначалната тръжна цена се внася до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. в брой на касата или по сметка на община Братя Даскалови:

     Банкова сметка: BG 12UNCR76303300000455     BIC: UNCRBGSF

     Уникредит Булбанк АД клон гр. Чирпан

     Б. Необходими документи за участие в търга:

Задължителни документи за участие в публичен търг  са:

 1. заявление за участие по образец;
 2. нотариално заверено пълномощно за участие в публичен търг, когато се участва чрез пълномощник;
 3. документ за внесен депозит за участие в публичен търг;
 4. удостоверение за наличие, липса на задължения от МДТ
 5. декларация по ТЗ образец;

Изискванията по точка 5 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качествата на търговец.

 За чуждестранните участници съответните документи трябва да бъдат легализирани по установения ред.

Документите за участие се подават в запечатан непрозрачен плик, адресиран с името на участника.

       В. Оглед на обектите може да се направи всеки работен ден от понеделник до петък.

       Г. Документите за участие в търга се подават в Център за информация и услуги на община Братя Даскалови до 12:00 ч. на 10.06.2021 г. Те се поставят в запечатан непрозрачен плик.

      Д. Търгът ще се проведе на 14.06.2021 г. от 13:00 ч. в Гербовата зала на Община Братя Даскалови.

      Е. В 14-дневен срок от датата на връчването на заповедта от проведения търг, класиралият на първо място участник изплаща в брой или по банков път изцяло дължимото арендно плащане и сключва договор.

       Ж.  Не се отдават под наем свободни земи на лица, които имат задължения по предходни договори за наем или аренда на земеделска земя от ОПФ.  

        З.   Цената на всички договори за наем и аренда със срок на ползване над три години се актуализира през 3 години с инфлацията на база три предходни стопански години, след решение на Общинския съвет.

        И.  Договорите за отдаваните под аренда имоти описани в точка І, влизат в сила от 01.10.2021г.

Цялата обява може да прочетете - ТУК!