Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

През месец септември 2017 г. продължават заниманията по групи в ДГ „Буратино“, ДГ „Боряна“, ДГ „Детелина“ и ДГ „Н. Вапцаров“ на територията на община Братя Даскалови. Всеки един от учителите в началото на месеца подготвя план-график и програма за провеждане на заниманията, която се съгласува с ръководителя на проекта. Заниманията се чакат с интерес сред децата и провеждането значително повишава техните знания и социален статус.

Психологът и медицинското лице назначени по проекта провеждат беседи с родителите по интересни теми. Включването на родителите в "Училище за родители" е неумоверен успех на лицата ангажирани с изпълнението на проекта.

Предстои провеждането на консултации за избор на туроператор и стартиране провеждането на две екскурзии до Стара Загора и до Хасково. Директорите на детските градини заедно с екипа по управление на проекта избраха обекти, които са подходящи за децата от детските градини.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.