Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

noir-baner

На 10.05.2017 г. бе подписан договор с Мария Георгиева Стефанова - психолог, който ще участва в "Училище за родители" в рамките на проект "Готови за успех". През месец май ще се проведат занятия с родителите в седемте детски градини участници по проекта на тема "Децата са нашето бъдеще", като в часовете с родителите ще се обсъждат проблеми с възпитанието на децата, социализацията им и мотивиране на родителите за включване на децата в образователния процес. На всеки родител участващ в срещите ще бъде предоставена презентация. Срещите с родителите ще са регулярни и целта им е да се засили интереса на родителите към образованието, ползите от образователната интеграция и приемането на различието.

Стартираната Дейност "Работа c родители на децата от целевата група и провеждане на „Училище за родители“" е част от дейностите по проект "Готови за успех" реализирани от Община Братя Даскалови в партньорство с ДГ "Боряна", ДГ "Буратино", ДГ "Н.Й.Вапцаров" и ДГ "Детелина" и техните филиали и СНЦ "Национално сдружение Наука".

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Информация по проведения подбор може да видите - ТУК

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.001-0081 по проект „Готови за успех”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, Община Братя Даскалови обявява подбор на персонал на база необходимите квалификация и опит за длъжностите "Лекар" - 1 лице и "Психолог" - 1 лице.

Подробна информация за изискванията и документите, които трябва да предостави всеки кандидат може да намерите в линковете по-долу:

1. Обявление за подбор на служител за длъжността "Психолог"

2. Обявление за подбор на служите за длъжността "Лекар"

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Протокол 1 от проведенo заседание на Комисия за оценка и подбор на кандидатите за работа по Проект „Готови за успех” във връзка с обявен подбор на служители на длъжности: „”Психолог” и „Лекар” назначена със Заповед № РД-53/30.01.2017 г. на кмета на Община Братя Даскалови

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

noir-baner

Сформирани са групите по интереси в областта на здравното и екологичното възпитание, фолклора, танците, изкуството, традиционните занаяти и за допълнителни занимания по български език в детските градини-партньори по проект „Готови за успех“ по ОПНОИР в община Братя Даскалови.

От аначалото на месец ноември се провеждат занимания с децата в детските градини„Буратино“, „Боряна“, „Детелина“ и „Н. Вапцаров“ на територията на общината по предварително определен график и теметично разпределение на материала от учителите работещи с групите. През месец декември в община Братя Даскалови бяха доставени необходимите материали и помагала за часовете по природознание и екология, за изобразително изкуство, и за по български език. Пъстрите помагала бяха предоставени на всяка детска градина – партньор по проекта и малчуганите вече се наслаждават на цветните книжки, фулмасрти, пластелин и учат с удоволствие.

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

Проект  "Готови за успех", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.