Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

О Б Я В А
за подбор на служители на длъжност Медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителя на услугата „личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа”


Във връзка с изпълнението на Дейност 3 и Дейност 5 по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови


О Б Я В Я В А:
Подбор на персонал на длъжност
„Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”

КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за кандидатстване на Медицинските специалисти, ще се приемат от 22.01.2016г. до 26.01.2016 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С одобреният кандидат за заемане на длъжност „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер” се сключва договор за услуга (граждански договор) или трудов договор.
В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на ЗОП или чрез втори трудов договор при спазване на разпоредбите на КТ. Максимална месечна заетост до 80 часа.
Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа.
Часовете отпуснати за медицински специалисти общо за община Братя Даскалови са 835 часа месечно.
Полагаемият платен годишен отпуск по чл.155 от КТ следва да бъде използван не по-късно от 29.02.2016г.
Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставени от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 /четири/ лева на час.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ. Срока на настоящия договор за безвъзмездна финансова помощ е до 29.02.2016г

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат образователно-квалификационна степен „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 професионален медицински опит минимум 1 /една/ година.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Медицинският специалист предоставя здравни услуги в домовете на потребители по Проект „Нови възможности за грижа“ .

Основни задължения:
 Поддържане на връзка с личния лекар на потребителя;
 Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;
 Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при рискови за това пациенти;
 Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна температура);
 Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г..

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
 Заявление за кандидатстване - Приложение 1 - може да свалите от ТУК
 Автобиография
 Документ за самоличност (за справка);
 Копие на диплома за завършено образование „професионален бакалъвър” с професионална квалификация "Медицинска сестра" или „Медицински фелдшер”
 Документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 една година (служебна бележка от работодател/трудова книжка и др.)
 служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидата работи (ако е трудово ангажиран)
 Пенсионно разпореждане (ако кандидата е пенсионер)

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55; ет.2, стая 14
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев, 0884915819 и Янка Гайдаджийска, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

О Б Я В А
за подбор на потребители

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. № BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ 2014-2020г, Община Братя Даскалови уведомява жители на общината, че:

Набира желаещи да ползват услуги за социално включване в общността и/или в домашна среда.

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат от 25.01.2016 г. до 15.02.2016 г.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място.
Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящата схема за безвъзмездна финансова помощ, съфинансирана от Европейския социален фонд, следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

1. Хора с увреждания;
2. Хора с невъзможност за самообслужване над 65 г.

Срока за изпълнение на Договора за БФП е 24 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги е до 18 месеца, но не по-късно от 31.10.2017г.
Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – 01.04.2016 г.
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
1. Заявление по образец - Приложение №1 / Приложение №2;
2. Копие на документ за самоличност на лицето и на законния му представител - настойник, родител, попечител – за справка;
3. Декларация за обработка на лични данни - по образец - Приложение №3;
4. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК , други медицински документи);
5. Копие от амбулаторен картон или здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата;
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;
• От кметовете и кметските наместници на всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

Пакет с документи (образци) може да свалите и от ТУК

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 8 януари 2016 г. Община Братя Даскалови проведе встъпителна пресконференция във връзка с реализирането на Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови” финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проекта ще съчетае комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, вкл. социални и здравни услуги в общността или в домашна среда.

Ще се създаде:
- Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда
- Ще се назначи и обучи персонал, който ще предоставя услуги за социално включване в общността или в домашна среда в зависимост от конкретните нужди на целевата група.

Повече информация за пресконференцията и проекта може да научите - ТУК

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

О Б Я В Л Е Н И Е
за подбор на лицата, които ще представят услугите
личен асистент /социален асистент / домашен помощник

Във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с рег. N BG05M9OP001-2.002-0012-C001, Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови

О Б Я В Я В А:

Подбор на персонал, който ще предостави следните услуги на потребителите:
 личен асистент
 социален асистент
 домашен помощник
КАНДИДАТСТВАНЕ
Заявления за назначаване на длъжност личен /социален асистент и/или домашен помощник, ще се приемат от 25.01.2016г. до 15.02.2016 г.
Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация, с.Братя Даскалови, ул.Септемврийци 55

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОСИГУРЕНАТА ЗАЕТОСТ
С всеки от одобрените кандидати за заемане на длъжността личен /социален асистент и/или домашен помощник се сключва трудов договор с продължителност 18 месеца от дата на сключване на договора, но не по-късно от 31.10.2017г., съгласно предвидиния план – график за изпълнение на дейностите по предоставяне на почасови услуги в домашна среда.
Възнагражденията по трудовия договор се осигуряват по Проект „С грижа за независим живот на територията на община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 2014-2020г, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ, Община Братя Даскалови.
МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ
Кандидатите, които желаят да заемат длъжност личен /социален асистент / домашен помощник трябва да отговарят на следните общи изисквания:
 да имат навършени 18 години;
 да не страдат от заболявания, за които е противопоказна трудова заетост в областта на предоставянето на услугите на центъра;
 да имат Образователно и квалификационно ниво 1 - първа степен на професионална квалификация и/или минимално образователно равнище завършен VІ клас
ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Желаещите да ползват услугите на центъра подават пред Община Братя Даскалови следните документи:
Заявление за постъпване на работа – Приложение № 17;
Автобиография – по образец – Приложение № 16;
 Копие на документ за самоличност;
Декларация за обработка на личните данни на кандидата - Приложение № 8;
 Копие на диплома за завършено образование или удостоверение за завършен шести клас
 Копие на трудова книжка за удостоверяване на трудов стаж;
Декларация от кандидата, че не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността за която кандидатства - по образец
Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да се получат:
• в сградата на Община Братя Даскалови, Център за услуги и информация на гражданите;
• документите са достъпни и на интернет страницата на Община Братя Даскалови – https://www.bratia-daskalovi.com/ раздел ОПРЧР;
• От кметовете и кметските наместници във всички населени места на територията на Община Братя Даскалови;

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Подборът протича в два етапа - допускане и провеждане на интервю.
Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, назначена със заповед на Кмета на община Братя Даскалови. Комисията изготвя протокол за допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, който се публикува на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1.
Списъкът на допуснатите до събеседване, както и датата, мястото и часът на провеждането му ще бъдат публикувани на електронната страница на Община Братя Даскалови и на таблото с обявите в сградата на Община Братя Даскалови, ет. 1. на 19.02.2016 г.
Интервюто/събеседването се провежда от Комисия. По време на събеседването членовете на комисията имат за цел да установи мотивите за кандидатстване, очакванията към работата, професионалните компетенции, тяхната мотивировка за работа в сферата на социалните дейности.

Пакет с документи (образци) може да свалите и от ТУК

За повече информация може да се обръщате към Петър Танев – координатор по проекта, 0884915819 и Янка Гайдаджийска- технически сътрудник по проекта, 0892 466 133, и на e-mail: - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

--------------------------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------------------------

Проект „С грижа за независим живот на територията на Община Братя Даскалови”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец януари 2016 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 26 души, обслужващи 26 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.