Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец септември 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец август 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.
Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С Решение на Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" отпада приемането на заявления от кандидат-потребители и кандидати за лични асистенти по втория прием който беше обявен, че стартира на 22 юни 2015 г.

Основният аргумент за това решение е че към 08.06.2015 г. броят на обслужваните по проекта хора с увреждания и хора с ограничения или невъзможност за самообслужване е 14 133 потребители, в т.ч. 3049 деца. В листата на чакащи броят на кандидат-потребителите и одобрените лични асистенти е значителен. Обявяването на нов (втори) прием ще доведе до очаквания сред гражданите, които в рамките на този проект няма как да бъдат реализиране поради недостиг на финансов ресурс.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

През месец юли 2015 г. общия брой лични асистенти по проекта в община Братя Даскалови са 24 души, обслужващи 24 потребителя.

Назначените лични асистенти са от селата Опълченец, Партизанин, Найденово, Гранит, Оризово, Мирово, Плодовитово, Съединение, Малко Дряново, Марково, Черна гора, Верен.

Проектът приключва на 29.02.2016 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

През м. май 2015 г., Комисията за класиране на кандидат-потребителите разгледа досиетата на всеки кандидат-потребител и се произнесе с Решение за всеки и се определи индивидуалния месечен бюджет, съобразен с предложения в оценката на потребностите. Комисията изготви Списък на класираните кандидати за ползване на услугата, подредени по низходящ ред, в зависимост от определените им часове за обслужване. Списъкът с класирането бе изложен на видно място в сградата на общината. В 7-дневен срок от получаване на уведомително писмо с решението на Комисията , всеки потребител може да подаде възражение до Администратора на проекта.

През месец май предстои да се проведе въвеждащо обучение на кандидатите за лични асистенти, които не са преминали предишно такова.

През месец май предстои сключване на трудови договори с личните асистенти и граждански договори с потребителите с продължителност до 29.02.2016 г.