Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Договор №

BG06RDNP001-7.001-0041-С01 от 06.06.2019г

Процедура:

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“

Процедура чрез подбор:

№ BG06RDNP001-7.001

Подмярка 7.2.:

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Мярка 7:

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

Проект:

"Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

 

Във връзка с изпълнение на Договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд „Земеделие” с № BG06RDNP001-7.001-0041-С01 от 06.06.2019г. Ви информираме че стартираха строителните дейности по проект: "Рехабилитация и реконструкция на улици, част от уличната мрежа в с. Братя Даскалови, с.Гранит, с.Мирово и с.Оризово, общ. Братя Даскалови”

Обща стойност на проекта: 1 116 527,55 лв, в т.ч:

Европейско съфинансиране 949 048,42 лв

Национално съфинансиране 167 479,13 лв

Главна цел на проекта: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността, подобряване на качеството на живот в община Братя Даскалови и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до работни места и публични услуги, посредством подновена улична инфраструктура.

Дейности на проекта: Извършване на строително - монжатни работи във връзка с реконструкция на следните улици в община Братя Даскалови:

- с. Братя Даскалови - ул. "Втора", с площ от 6313 м2.

- с. Оризово, ул. "Четвърта" с площ от 6321 м2.

- с. Гранит, ул. "Първа" с площ от 7189 м2.

- с. Мирово, ул. "Първа" с площ от 3550 м2.

Проектното решение е разработено за всяка улица поотделно и съобразено със съществуващото положение. За всяка една от тях е предвиден комплекс от ремонтни работи, които отговарят на предварителното групиране извършено на база конкретните транспортно експлоатационните характеристики и състоянието на уличната настилка.

 

Уважаеми дами и господа, тази анкета се провежда във връзка с разработване на План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Братя Даскалови за периода 2021-2027 г. Моля, отговорете на поставените въпроси и дайте Вашите становища и препоръки! Вашето мнение е ценно за нас и важно за бъдещето на Общината.
Благодарим Ви за отделеното време!

Анкетата може да свалите ТУК! 

Попълнени анкети може да предавате в кметствата по населини места на територията на Община Братя Даскалови или на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

   На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, председателят на Общински съвет Братя Даскалови организира обществено обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Братя Даскалови за 2019 година и кани жителите на общината, представители на бизнес организациите, кметове, кметски наместници и общински съветници на публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета  за 2019 година.

    Обсъждането ще се проведе на 25.06.2020 година от 10.00 часа в заседателната зала на Община Братя Даскалови

    Материалите по публичното обсъждане са публикувани на интернет страницата на Община Братя Даскалови в категория Финанси и Бюджет - ТУК!

 

КАТЯ ИВАНОВА

Председател на Общински съвет Братя Даскалови

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

 

клиент

наименование на обект

адрес

ИТН

дата

час

от

до

1

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *559

2198468

26.06.2020

13:30

16:30

2

1010115123

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *881

2012939

26.06.2020

13:30

16:30

3

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *544

2334835

26.06.2020

13:30

16:30

4

1010115123

ГАРАЖ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *658

2012094

26.06.2020

13:30

16:30

5

1010115123

Г-Ж ПОЗЕМЛЕНА КОМИСИЯ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *542

2012967

26.06.2020

13:30

16:30

6

1010115123

ДНЕВЕН ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *659

2197430

26.06.2020

13:30

16:30

7

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *326

2334836

26.06.2020

13:30

16:30

8

1010115123

МЛАДЕЖКИ ДОМ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *662

2334322

26.06.2020

13:30

16:30

9

1010115123

АПАРТАМЕНТ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *543

2334838

26.06.2020

13:30

16:30

10

1010115123

МОСХИ-СТОЛ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *857

2000027

26.06.2020

13:30

16:30

11

1010115123

РАЗШИРЕНИЕ

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *561

       

 

           

от

до

1

1010115126

ЦДГ НЕЗАБРАВКА

С. БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. . 0, *

4014315

26.06.2020

13:30

16:30

При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37

В изпълнение на чл.17 от  Закона за регионалното развитие Община Братя Даскалови стартира изработването на План за интегрирано  развитие на общината за периода 2021 – 2027 година. Изготвянето и изпълнението на Плана следва да отчита, както спецификите и потенциалите на съответния район, така и общите нови стратегически направления и изисквания във връзка с планирането и програмирането на регионалното развитие след 2020 г., в т.ч. целите и инструментите на кохезионната политика на Европейския Съюз.