Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.68, ал.8 от ЗОП публикуваме Протокол 1 от работата на комисията по Открита процедура по опростените правила за Обществена поръчка с предмет: "Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост".

Във връзка с постъпило запитване по Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „СМР ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА НЧ ПРОСВЕТА-1946 В УПИ IX, КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ПЛОДОВИТОВО” Ви предоставяме на вниманието въпроса и отговора - ТУК

Въпросът и отговор са публикувани в раздела в Профила на купувача на страницата на общината, където са документите по публичната покана.

Разяснения по чл.29 от Закона за обществените поръчки във връзка с провеждането на открита процедура с предмет: „Изработване на проект за Общ устройствен план на Община Братя Даскалови, включително Екологична оценка и Оценка за съвместимост”

Във връзка с постъпил въпрос по горецитираната обществена поръчка, може да видите въпроса и отговора - ТУК, а също така и в раздела, където е публикувана поръчката.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „СМР ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА СГРАДАТА НА НЧ ПРОСВЕТА-1946 В УПИ IX, КВ.2 ПО ПЛАНА НА С.ПЛОДОВИТОВО”

Процедурата е част от проект 61/3/3210860 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на НЧ Просвета-1946, В УПИ IX, кв.2 с.Плодовитово, община Братя Даскалови"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по сключен договор между Община Братя Даскалови и Държавен фонд "Земеделие" с № 61/3/3210860 от 07.08.2014 г.

Съдържание:

No ID на документа Тип на документа Изпратен на:

Публикуван

на:

1    9034899 Покана в АОП 20.10.2014 г.  20.10.2014 г.
2     Документация, приложения, образци по обществената поръчка 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
3   Технически проект - част Архитектура 20.10.2014 г.
20.10.2014 г.
4   Технически проект - част Конструктивна 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
5   Технически проект - част Енергийна ефективност 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
6   Технически проект - част Оценка на съответствието 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
7   Технически проект - част ПБЗ 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
8   Технически проект - част Пожарна безопасност 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
9   Разрешение за строеж 20.10.2014 г. 20.10.2014 г.
10   Постъпил въпрос и разяснения по публичната покана 27.10.2014 г. 27.10.2014 г.
11   Протокол от работата на комисията 11.11.2014 г. 11.11.2014 г.
12   Договор за СМР 21.11.2014 г. 21.11.2014 г.
13  

Извършено авансово плащане по Договор 99/21.11.2014 г.

в размер на 30 144,90 лв. с ДДС

16.04.2015 г. 16.04.2015 г.
14  

Извършено плащане от ДФЗ по сметка на Изпълнителя

чрез инициирано платежно съгл.безлихвен заем по Наредба

в размер на 56905,05 лв.

   
15  

Извършено окончателно плащане по Договор 99/21.11.2014 г.

за ДДС по окончателна фактура - 11 381,01 лв.

21.10.2015 г. 21.10.2015 г.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9034899.

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 04.11.2014г. от 10.30 ч.