Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.101г, ал.4 от Закона за обществените поръчки:

Протокол от дейността на комисия назначена със Заповед №РД-304/26.08.2014 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти по реда на чл.101г от ЗОП в процедура: Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2014 – 2015 година от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции: Маршрут № 1 1.Обособена позиция 1: 1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 47 деца, час на тръгване 07:00 часа; 1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 16 деца, час на тръгване 13.30 часа; 1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 31 деца, час на тръгване 17:00 часа; Маршрут № 2 2. Обособена позиция 2: 2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 45 деца, час на тръгване 06:50 часа; 2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 20 деца, час на тръгване 13.20 часа; 2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 25 деца, час на тръгване 17:00 часа.

Протоколът е утвърден от Кмета на Община Братя Даскалови на 05.09.2014 г. Може да разгледате протокола на комисията - ТУК

Договор по об.поз 1и поз.2 - ТУК (публикуван на 11.09.2014 г.)

Периодично плащане в размер на 5 665,44 лв. на 09.10.2014 г.

Периодично плащане в размер на 6 363,44 лв. на 14.11.2014 г.

Периодично плащане в размер на 6 060 лв. на 05.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 5 151 лв. на 15.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 2 371,20 лв. на 16.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 4 452,84 лв. на 22.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 4 240 лв. на 23.12.2014 г.

Периодично плащане в размер на 3 604,68 лв. на 30.01.2015 г.

Периодично плащане в размер на 3 816,82 лв. на 11.03.2015 г

Периодично плащане в размер на 5 454 лв. на 16.03.2015 г

Периодично плащане в размер на 5 151 лв. на 01.04.2015 г.

Периодично плащане в размер на 6 363 лв. на 16.04.2015 г.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Ремонт на ул. „Партизанска“ ,ул. „ Кольо Желев“ и ул.“Градинска“ в с. Братя Даскалови.

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033230

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.30 ч.

Публична покана по реда на глава осма "а" от Закона за обществените поръчки с премет: „Доставка на дърва за огрев, брикети, Донбаски въглища и пелети за Администрацията на Община Братя Даскалови, дейностите към нея и кметствата  за отоплителен сезон 2014 -2015 г. по 3 / три / обособени позиции”.

Обособена Позиция № 1 – „ Доставка на дърва за огрев”.
Обособена Позиция № 2 - „Доставка на брикети и Донбаски въглища”
Обособена Позиция № 3 – „ Доставка на пелети ”

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

 

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033214

 

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 15.09.2014г. от 10.00 ч.

 

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2014 – 2015 година от община Братя Даскалови, съгласно утвърдени маршрути по 2 /две/ обособени позиции:
Маршрут № 1
1.Обособена позиция 1:
1.1. Горно ново село – Долно ново село – Малко Дряново – Найденово – Съединение – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 40 км., 47 деца, час на тръгване 07:00 часа;
1.2. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 52 км., 16 деца, час на тръгване 13.30 часа;
1.3. Братя Даскалови – Голям дол – Найденово – Съединение – Найденово - Малко Дряново - Долно ново село – Горно ново село – Долно ново село – Найденово - Голям дол – Братя Даскалови - 60 км., 31 деца, час на тръгване 17:00 часа;
Маршрут № 2
2. Обособена позиция 2:
2.1. Оризово – Плодовитово – Мирово – Опълченец - Оризово - 18 км., 45 деца, час на тръгване 06:50 часа;
2.2. Оризово – Опълченец – Мирово – Плодовитово – Оризово - 18 км., 20 деца, час на тръгване 13.20 часа;
2.3. Оризово – Опълченец – Оризово - 8 км., 25 деца, час на тръгване 17:00 часа

Цялата документация със съответните образци може да свалите от ТУК.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9033056

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на Общинска администрация Братя Даскалови, ул."Септемврийци" №55 на 05.09.2014г. от 10.00 ч.