Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

З А П О В Е Д

№ АК-01-ЗД-10

Стара Загора 11.06.2021 г.

 

       На основание чл. 32, ал.1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.59, ал.2, т.4 от АПК и чл.59 във връзка с чл.53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

 

 В Р Ъ Щ А М :

      Решение № 201/31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови, за ново обсъждане от същия като незаконосъобразно.

М О Т И В И :

 

    В съответствие с чл. 22, ал.1 от ЗМСМА в Областна администрация Стара Загора с вх. №АК-01-65/04.06.2021 г. са постъпили Решения по Протокол № 20 от проведеното на 31.05.2021  г. заседание на Общински съвет Братя Даскалови.

   Въз основа на извършения контрол по законосъобразност, считам че Решение № 201/31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови е незаконосъобразно, поради следните съображения:

   С решение № 201/31.05.2021 г. Общински съвет Братя Даскалови на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 и ал.2 от ЗМСМ, във връзка с чл.310, ал.5, чл.314, ал.4 от Закона за предучилищното и  училищното образование Общинския съвет решава:

  С т. I Възлага на кмета на община Братя Даскалови да издаде заповед за закриване на ДГ “Иглика“ с. Найденово, общ. Братя Даскалови, област Стара Загора, считано от 15.09.2021 г., като:

  1. Записаните деца в ДГ “Иглика“ с. Найденово бъдат пренасочени в ДГ “Незабравка“ с. Братя Даскалови.
  2. Недвижимото имущество да премине на разпореждане на кмета на Община Братя Даскалови.
  3. Движимото имущество да се приеме и използва от приемащата ДГ „Незабравка“ с. Братя Даскалови.
  4. Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата ДГ „Незабравка“ с. Братя Даскалови.
  5. Община Братя Даскалови да осигури безплатен транспорт за децата от населеното им място до приемащата детска градина.
  6. Трудовите правоотношения с педагогическия и непедагогически персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекс на труда, считано от 15.09.2021 г.
  7. Възлага на кмета на община Братя Даскалови да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на решението на Общински съвет Братя Даскалови.

     В поименното гласуване на решението са участвали 13 общински съветници, като гласували „за“ – 7, „против“ - 4, „въздържал се“ - 2.

    Общинските детски градини се откриват, преобразуват, променят или закриват със заповед на кмета на общината след решение на общинския съвет съгласно чл.310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

    В изпълнение на тези си правомощия ОбС Братя Даскалови с оглед оптимизация на предучилищната образователна мрежа чрез закриване на ДГ „Иглика“- общинска детска градина, находяща се в с. Найденово, общ. Братя Даскалови е взел и горепосоченото решение.      

    За да вземе  Решението Общински съвет братя Даскалови също така се позовал и на разпоредбата на чл.314, ал.4 от ЗПУО, съгласно която предложението за откриване, преобразуване, промяна и закриване на общинска детска градина и на центрове за подкрепа за личностно развитие, с изключение на общинските центрове за специална образователна подкрепа, съдържа съответните реквизити по ал. 1, 2 и 3 съобразно дейността им.

Административният акт следва да съдържа фактически и правни основания за издаването му, т.е. същият следва да бъде мотивиран. Мотивите следва да сочат какви фактически констатации е направил административният орган при издаването на акта и въз основа на какви доказателства.

   Изискването за мотивировка, извадена от конкретни доказателства, представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, които законът е установил за защита на правата на страните в административното производство.

   Тази  гаранция се проявява в две насоки: първо, с излагане на мотиви се довеждат до знанието на страните, съображенията, по които административният орган е издал или отказал да издаде административния акт, което подпомага страните в избора им на защита, а от друга страна, улеснява контрола върху законосъобразността и правилността на акта, който се обжалва, разкрива и възможност за контрол над административните актове, в  които въпросът е решен от административният орган по целесъобразност, но са надхвърлени рамките на оперативната самостоятелност.

  Също така мотивите не могат да представляват общи разсъждения, а следва да бъдат конкретни съображения на административния орган, като това ясно се вижда в разискванията на общинските съветници и мотивите, залегнали в предложението на кмета на общината. В така обективираното в Решение №201/31.05.2021 г. волеизявление на органа на местното самоуправление не са посочени достатъчни аргументи относно това дали проекта за закриване е сведен до знанието на родителите на децата, които посещават детското заведение и какво е мнението им това оптимизиране на предучилищната образователна мрежа, което ще доведе до закриване на детската градина, в която се обучават техните деца.

  Също така следва да се има предвид и обстоятелството, че  ДГ “Иглика“ с. Найденово е предназначена да обслужва шест населени места на общината и в тази връзка нейното закриване ще се отрази върху качеството на образователния процес независимо, че се наблюдава трайно намаляване броя на децата, същите имат право на образование и такова в най-голяма близост до мястото където живеят, защото става въпрос за деца в малка възраст.

  С така приетото решение Решение №201/31.05.2021 г. на следващо място се поема и риск децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка да престанат да посещават детската градина, в която се пренасочват съгласно Решение №201/31.05.2021 г. на Общински съвет Братя Даскалови, тъй като ДГ „Незабравка“, находяща се в с. Братя Даскалови е в съседното населено място, което отстои на не малко разстояние от населеното място, където децата живеят със семействата си.

  На следващо място, въпреки че съгласно чл.53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Приложение №7 по норматив минималния брой в група е 12 деца, то чл.59 от същата наредба допуска при недостатъчен брой за формиране на група в общинска детска градина с решение на общинския съвет в населеното място да може да се формира само една група с минимум 6 деца, когато групата е единствена за населеното място.

  В тази връзка считам, че следва да се отчете преди всичко интереса на децата и техните семейства, а не да се изтъква в мотивите единствено и само финансовите параметри, които не са благоприятни и са в тежест за общината. 

  С оглед гореизложеното, считам че така изразената воля на органа на местното самоуправление и обективирана в Решение №201/31.05.2021 г. е незаконосъобразна, поради липсата на фактически и правни основания за издаването на акта, същото се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено като такова.

 Поради изложеното, в предоставения 7- дневен срок и на основание чл. 45, ал. 4, изречение второ, предложение първо от ЗМСМА, с настоящото връщам Решение № 201/31.05.2021 г., за ново обсъждане от Общински съвет Братя Даскалови.

   Препис от настоящата заповед да се изпрати на Председателя на Общински съвет Братя Даскалови и Кмета на Община Братя Даскалови за сведение и изпълнение, а на Окръжна прокуратура - Стара Загора за сведение.

           

ИВАН ЧОЛАКОВ

Областен управител

 

Съобщение за подаден протест против чл. 11, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4 от  Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 11, ал. 1 и чл. 52, ал. 1, т. 2 и т. 4 от   Наредба за  определяне размера на местните данъци на територията на община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА, съобщава, че е подаден протест против Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА, съобщава, че е подаден протест против Наредба за организацията на пожарна безопасност и спасяване на територията на Община Братя Даскалови Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.

Съобщение за подаден протест против чл. 29, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови

 

Председателят на Общински съвет  – Братя Даскалови, на основание чл. 22, ал. 2, изречение 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест против чл. 29, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Братя Даскалови. Протестът е подаден от прокурор при Окръжна прокуратура – Стара Загора.