Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

Общинската програма за закрила на детето 2021 г. е разработена в синхрон с хоризонталните политики за закрила на детето и е съобразена с основните стратегически документи, планове и програми: Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021); Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.; Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и Планът за действие за изпълнение на Стратегията; Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето; Конвенцията на ООН за правата на детето.

Общинската програма за закрила на детето е подчинена на принципа, че съвместното участие на всички институции, гражданско общество и на самите деца в прилагането на политиките за детето, е предпоставка за изграждането на цялостен и интегриран подход в спазването на техните права и гарантирането на най-добрият им интерес.

ЧАСТ 1-ВА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

ЧАСТ 2-РА ПРОГРАМАТА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Настоящата Програма се реализира в изпълнение на разпоредбите на чл.2, ал.5 от Закона за социално подпомагане и чл. 12 от Правилника за прилагането му.

 Необходимостта от Програмата се налага и във връзка с планиране и регламентиране на сътрудничество между Община Братя Даскалови и Дирекция “Социално подпомагане” гр. Чирпан

 Съгласно чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/ безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, следва задължително да полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности за срок 14 дни по 4 часа дневно.

 За лицата, полагащи общественополезен труд, се заплаща застраховка за трудова злополука.

ЦЯЛАТА ПРОГРАМА МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Годишният план за младежта на Община Братя Даскалови се приема на основание чл. 15 и чл. 16  от Закона за младежта. В него се определят визията и приоритетите на общинската политика за младите хора, насочен е към подобряване качеството на живот чрез създаване на механизми за инвестиране в младежта, като значим социален капитал. Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване икономическата активност и кариерно развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване здравословния начин на живот, развитие на младежкото доброволчество, развитие на междукултурния диалог, повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

ЦЕЛИЯ ПЛАН МОЖЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ - ТУК!

Цялата програма може да прочетете - ТУК!!! 

Цялата програма може да прочетете - ТУК!