Български пощи

200 x 110

Фонд "Социална закрила"

Проекти по ОПАК

1OPAC

ОП Развитие на човешките ресурси

"Социална подкрепа за семейна заетост"

1logoЕSF

Местна инициативна група

"Готови за успех"

logo-bg-right

ПРСР 2014-2020 г.

logo bg right no back

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.193, ал.4, ал.8, и ал.10 от Закона за устройство на територията, Протокол от 23.02.2021 г. на комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията, назначена със Заповед № РД-055/02.02.2021 г. на  Кмета на  Община Братя Даскалови за определяне цената на право на прокарване и Заявление с вх. № 53-00-433/09.12.2020 г. подадено ОТ "Грифон Пропъртис" ад,  за учредяване на право на прокарване през поземлени имоти - публична общинска собственост

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!

На основание чл.44, ал. 2 от СМСМА във връзка с чл. 4, ал. 4 и чл. 11 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейсности в земеделските земи и във връзка със заповед № РД-04-510/20.05.2020 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" относно недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция

Цялата заповед може да прочетете - ТУК!!!

Цялата заповед може да прочетете ТУК!

Одобренията може да прочетете - ТУК!

                                                           ТУК!

                                                          ТУК!

                                                          ТУК!

                                                          ТУК!

Цялата заповед може да прочетете ТУК!